Warunki uczestnictwa w kursie.

W kursie WSF L1 mogą wziąć udział osoby posiadające aktualne rekomendacje z kursu przygotowawczego.
Każdy kandydat, który zdał egzamin podczas kursu przygotowawczego otrzymuje tym samym rekomendację do kursu WSF L1. Trener prowadzący kursy przygotowawcze przesyła do biura PZSQ listę osób uczestniczących w kursie oraz zaznacza osoby rekomendowane do kursu WSF L1. Biuro ma prawo do weryfikacji tych danych.

Zarys kursu WSF L1

Program kursu WSF Level 1 jest programem, który Polski Związek Squasha przyjął od Europejskiej Federacji Squasha i jest on autorstwa Peter’a Hirst’a, który wywodzi się z angielskiej tradycji squasha.

Kurs WSF L1 trwa 3 dni i zaczyna się w piątek, trwa w sobotę i kończy się egzaminem w niedzielę.

W głównym swoim założeniu program uczy trenerów jak najszybszego wprowadzenia początkujących w proste wymiany piłek, tak aby poznali oni czym squash jest i jak się w niego gra.
Koncepcja uczenia początkujących prostych wymian piłek całkowicie zmieniła podejście dotychczas stosowanych metod nauczania gry, które wcześniej były skierowane głównie na podstawy techniki uderzeń.

Zasadniczą część kursu stanowi materiał dotyczący budowania prostych wymian piłek w oparciu o PDA, czyli Percepcję, Decyzję i Akcję.

W programie kursu pojawiają się zajęcia praktyczne z osobami początkującymi, gdzie trener uczy się już w warunkach realnych wykorzystania poznanych narzędzi pracy z realnymi osobami początkującymi.

Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanych trenerów /Tutor’ów WSF L1, którym uprawnienia nadała Europejska Federacja Squasha. W Polsce należą do nich: Maciej Chądzyński i Piotr Samborski.

W trzecim dniu kursu odbywa się egzamin na certyfikat trenera z uprawnieniami zawodowymi do nauczania squasha na poziomie podstawowym.

Certyfikacja poświadcza iż trener:

  • wie, rozumie i stosuje biegle wszystkie narzędzia poznane w trakcie kursu,
  • zna, rozumie i stosuje biegle wszystkie metody przekazywania tej wiedzy osobom początkującym ,
  • wie i umie zaplanować progresywną lekcję squasha czego efektem jest ewidentna zmiana na skali umiejętności gracza początkującego.

Rekrutacja

Kurs WSF L1 ogłaszany jest na stronie Polskiego Związku Squasha w dziale aktualności oraz Trenerzy. W ogłoszeniu znajduje się data, miejsce, oraz nazwisko bądź nazwiska Tutorów, którzy przeprowadzą kurs, jak również cena kursu, która została wyznaczona na 950pln/osoby. Biuro podaje również termin nadsyłania zgłoszeń.
Kandydaci zgłaszający się na kurs przesyłają zgłoszenie e-mailem na adres biura PZSQ podając nazwisko trenera, od którego otrzymali rekomendację. Uwaga! Rekomendacje nie pochodzące od trenerów wymienionych w dziale kursy przygotowawcze nie będą uwzględniane, co skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w kursie WSF L1 do czasu ich uzyskania.

Istnieje ograniczenie liczebności osób, które mogą wziąć udział w kursie. Górna granica osób to 16. W przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń Komisja Trenerska podejmuje decyzję o podziale osób na grupy i przeprowadza kolejny kurs w wyznaczonym terminie. Miejsce kolejnego kursu jest wybierane w oparciu o liczbę zgłoszeń z danego terytorium kraju. Np. jeśli widać dużą grupę kandydatów z Małopolski, miejscem wyznaczonym na kurs może być Kraków, Bielsko Biała itp.

Egzamin

Egzamin polega na przeprowadzeniu dwóch 30 minutowych lekcji indywidualnych i grupowych na zadany temat. Zasadniczo tematem lekcji jest jedno z pięciu podstawowych uderzeń.

Ocenie podlegają trzy kryteria

  • wiedza i zrozumienie z zakresu programu WSF L1
  • umiejętności przekazywania w kontekście budowania i przeprowadzania prostych wymian piłek
  • umiejętne zaplanowanie sesji treningowej zarówno indywidualnej i grupowej w oparciu o ćwiczenia w sytuacjach tzw. open skill rally situation, co na nasz język można przełożyć iż squasha najlepiej uczy się w prostych wymianach piłek w oparciu o PDA (Percepcja,Decyzja,Akcja). Zdanie egzaminu może nastąpić tylko w sytuacji kiedy wszystkie trzy obszary kompetencji są opanowane biegle przez kursanta.

Osoby, którym nie powiodło się na egzaminie mają prawo do egzaminu powtórkowego po uprzednim przepracowaniu programu uzupełniającego, wskazanego przez Tutora. Egzamin powtórkowy może odbyć się za zgodą Komisji Trenerskiej u innego Tutora niż ten, u którego kandydat zdawał egzamin. Ta regulacja podyktowana jest względami terytorialnymi, ponieważ miejsce zamieszkania kandydata może być znacznie oddalone od miejsca zamieszkania Tutora. Wówczas kandydat zdaje powtórkę u najbliżej mieszkającego Tutora. Okres czasu w jakim kandydat musi uzupełnić brakujące kompetencje jest nie mniejszy niż pół roku i nie dłuższy niż rok. Po upływie roku kandydat będzie poproszony o ponowne odbycie kursu. Stawka za powtórkę kursu została ustalona na poziomie 300pln.

Uwaga! Certyfikat WSF L1 jest uprawnieniem zawodowym, co skutkuje możliwością podejmowania pracy na obszarze Unii Europejskiej.

Opracował
Maciej Chądzyński
Trener Squasha WSF L3