Uchwała Zarządu Polskiego Związku Squasha w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej.
Uchwała nr 2021/06/04

Głosowanie za przyjęciem uchwały:
Za: 3
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021
Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu
Wojciech Kaliski Waldemar Kobus Stanisław Leszczyński

REGULAMIN Komisji Dyscyplinarnej

Mając na uwadze konieczność zapewnienia przejrzystego i uczciwego procesu rozpoznawania naruszeń niniejszego dokumentu przez Zawodników, Sędziów, Trenerów, Organizatorów oraz inne osoby i podmioty mające styczność ze środowiskiem squasha w Polsce, Zarząd Polskiego Związku Squash powołuje do życia organ odpowiedzialny wyłącznie za postępowania związane z dyscypliną, w skład którego wchodzą przedstawiciele Sędziów, Zawodników, Trenerów a także Polskiej Agencji Antydopingowej, zwany Komisją Dyscyplinarną PZSq (KD PZSq).
W skład pierwszej Komisji Dyscyplinarnej Zarząd powołuje uczestników Panelu Dyscyplinarnego utworzonego październiku 2020 roku w osobach Tomasz Bolechała, Wojciech Nowisz, Jacek Hibner, Andrzej Gołębiowski i Łukasz Piasecki.
1. Komisja Dyscyplinarna PZSq jest organem składającym się z trzech do dziewięciu członków, powoływanym przez Zarząd PZSq do którego swoich przedstawicieli nominują następujących proporcjach: Kolegium Sędziów PZSq na drodze nominacji – 2 osoby; Komisja Trenerska PZSq na drodze nominacji – 1 osoba, Przedstawiciel Polskiej Komisji Antydopingowej – 1 osoba, Zarząd PZSq na drodze nominacji – 3 osoby oraz Zawodnicy na drodze wyborów, których tryb przeprowadzenia określa załącznik 1 do niniejszego dokumentu – 2 osoby, w tym jeden Zawodnik i jedna Zawodniczka. Szczegółowe informacje dotyczące wyborów i nominacji każdorazowo publikowane są w formie Komunikatu Biura PZSq.
2. Mając na uwadze uniknięcie zatorów i opóźnień w rozpoznawanych sprawach, każdy z Członków Komisji Dyscyplinarnej PZSq zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej PZSq oraz/lub Zarządu PZSq w przypadku ustania możliwości uczestnictwa w pracach Komisji przez okres dłuższy niż 4 tygodnie z jakichkolwiek przyczyn.
3. Ustanie członkostwa w Komisji następuje w wyniku:
a. Rezygnacji,
b. Śmierci członka,
c. Rażącego uchylania się od uczestnictwa w pracach Komisji,
d. Rażącego naruszenia postanowień niniejszego dokumentu.
4. W przypadku zaistnienia sytuacji z punktów 3c) oraz 3d) członkostwo w Komisji ustaje uchwałą Zarządu PZSq na pisemny lub e-mailowy wniosek Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej PZSq
5. W przypadku ustania członkostwa w Komisji opisanego w punkcie 3 Zarząd PZSq nominuje nowego(ych) Członka(ów) Komisji Dyscyplinarnej na drodze opisanej w punkcie 1
6. Komisja Dyscyplinarna PZSq na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Komisji oraz Zastępcę Przewodniczącego Komisji, w drodze głosowania, zwykłą większością głosów.
7. Posiedzenia Komisji Dyscyplinarnej PZSq zwoływane są doraźnie, w razie zaistnienia sytuacji wymagającej interwencji lub rozpatrzenia przez Komisję, a także na wniosek Zarządu PZSq lub Kolegium Sędziów PZSq, przez Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej, a w przypadku niemożności pełnienia przez niego obowiązków, Członka Komisji Dyscyplinarnej.
8. Posiedzenia Komisji Dyscyplinarnej PZSq odbywają się w terminie 3 dni od zawiadomienia Członków Komisji. W przypadku, gdy Komisja uzna za stosowne wysłuchać strony wymienione w punkcie 7, ustala z nimi dogodny termin posiedzenia, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia, Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej wyznacza termin posiedzenia z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
9. Posiedzenia KD PZSq są niejawne, z wyłączeniem zaproszonych przez Komisję osób i podmiotów w celu złożenia wyjaśnień. W posiedzeniach Komisji Dyscyplinarnej także wziąć udział mogą, na wniosek własny lub KD: Członkowie Zarządu PZSq, Komisji Technicznej PZSq, Kolegium Sędziów PZSq oraz Komisji Trenerskiej PZSq. Wszyscy uczestnicy posiedzenia nie będący Członkami KD PZSq mają głos doradczy i nie biorą udziału w głosowaniu KD PZSq.
10. Komisja Dyscyplinarna PZSq obraduje w składzie minimum trzyosobowym, a decyzje podejmuje w drodze głosowania, zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem kary z punktu 25d), do orzeczenia której wymagana jest jednomyślność Członków Komisji. Żaden z Członków Komisji nie może odmówić wzięcia udziału w obradach oraz wstrzymać się od głosu z wyłączeniem sytuacji opisanych w punktach 2 oraz 14).
11. W przypadku równego rozkładu głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego posiedzenia.
12. Z przyczyn praktycznych, a mając na celu przeprowadzenie postępowania bez zbędnej zwłoki, dopuszcza się możliwość przeprowadzania posiedzeń Komisji Dyscyplinarnej PZSq z wykorzystaniem elektronicznych kanałów komunikacji.
13. KD PZSq rozpatruje wszystkie przypadki naruszeń indywidualnie, zachowując bezstronność względem stron postępowania, mając na uwadze sprawiedliwe oraz obiektywne ustalenie okoliczności zdarzenia, a także dobro i pozytywny wizerunek squasha.
14. W przypadku zaistnienia uzasadnionych podejrzeń o brak bezstronności któregokolwiek Członka Komisji, w tym Przewodniczącego, Członek ten powinien wnieść o wyłączenie go ze sprawy i żądać odnotowania tego w protokole.
15. W przypadku niezastosowania się przez Członka Komisji do zapisu zawartego w punkcie 14, Komisja Dyscyplinarna jest obowiązana wyłączyć go z udziału w sprawie.
16. Polski Związek Squasha, na mocy przynależności do organizacji międzynarodowych, takich jak ESF czy WSF, związany jest orzeczeniami dyscyplinarnymi tychże podmiotów.
17. KD PZSq rozpatruje przypadki zgłoszone do niej przez Sędziów, Zawodników oraz Organizatorów.
18. KD PZSq może, na wniosek Sztabu Szkoleniowego Reprezentacji Polski, rozstrzygać w kwestiach związanych z Regulaminem Reprezentanta. W takim przypadku, kara nałożona przez Komisję odnosi się zarówno do rozgrywek PZSq, jak i reprezentacyjnych.
19. Gdy postępowanie prowadzone przez KD PZSq dotyczy Reprezentanta Polski, to, w porozumieniu ze Sztabem Szkoleniowym Reprezentacji Polski, Komisja Dyscyplinarna ma prawo nałożyć karę zawieszenia w prawach Reprezentanta.
20. KD PZSq ma prawo wszcząć postępowanie z własnej inicjatywy, gdy uzna, że okoliczności tego wymagają.
21. KD PZSq w postępowaniu opiera się na dostarczonych jej dokumentach i materiałach, takich jak raport Sędziego i Sędziego Głównego, pisemne wyjaśnienie obwinionego Zawodnika oraz ewentualne pisemne oświadczenia świadków rozpatrywanego przez Komisję incydentu oraz materiałów audiowizualnych. Wszelkie informacje przekazywane Komisji w związku z prowadzonym postępowaniem dyscyplinarnym muszą być z zachowaniem formy pisemnej, a dostarczane drogą pocztową, lub, z przyczyn praktycznych, za pośrednictwem elektronicznych kanałów korespondencji, pod rygorem nieuwzględnienia ich przez Komisję.
22. W uzasadnionych przypadkach obwiniony Zawodnik będzie miał możliwość uczestnictwa w posiedzeniu Komisji, w części dotyczącej złożenia przez niego dodatkowych wyjaśnień.
23. KD PZSq ma prawo poprosić o złożenie wyjaśnień wszystkie osoby lub podmioty, które w ocenie Komisji mogą wnieść do postępowania wartościowe informacje.
24. KD PZSq nie orzeka w przypadku zawieszeń automatycznych wynikających z ogólnego kodeksu postępowania z wyłączeniem sytuacji opisanej w punkcie 7.6.6 wspomnianego dokumentu.
25. Komisja Dyscyplinarna PZSq może nałożyć na Zawodnika następujące sankcje:
a. Nagany
b. Zawieszenia licencji zawodniczej PZSq na okres od 1 do 52 tygodni
c. Zawieszenia licencji zawodniczej PZSq na okres dłuższy niż 52 tygodnie
d. Wykluczenia dożywotniego
26. W przypadku wyczerpania znamion punktów 25c) i 25d) decyzja Komisji Dyscyplinarnej PZSq podlega kontrasygnacie ze strony Kolegium Sędziów PZSq oraz Zarządu PZSq.
27. Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej PZSq obowiązany jest do sporządzenia, według wzoru do niniejszego dokumentu, protokołu, w dwóch kopiach, z każdego posiedzenia Komisji i zarchiwizowania go, a także do przesłania drugiego oryginału do Biura PZSq.
28. Zawodnik będący stroną postępowania przed Komisją Dyscyplinarną PZSq otrzymuje decyzję Komisji drogą pocztową lub elektroniczną na adres mailowy.
29. Postępowanie odwoławcze
a. Od decyzji Komisji Dyscyplinarnej PZSq Zawodnikowi przysługuje odwołanie do Zarządu PZSq w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od zawiadomienia. Zawodnik wnosi odwołanie za pośrednictwem Komisji Dyscyplinarnej PZSq.
b. Komisja Dyscyplinarna PZSq po otrzymaniu odwołania Zawodnika przekazuje je wraz z aktami sprawy do Zarządu PZSq w terminie do 7 dni.
c. Odwołanie powinno być sporządzone na piśmie i zawierać wniosek zawodnika o zmianę lub uchylenie decyzji wraz z uzasadnieniem.
d. Zarząd PZSq nie jest związany wnioskami stron.
e. Zarząd PZSq w postępowaniu odwoławczym może:
i. Oddalić odwołanie
ii. Zmienić zaskarżoną decyzję w całości lub w części
iii. Uchylić zaskarżoną decyzję i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia Komisji Dyscyplinarnej PZSq
f. Decyzje Zarządu PZSq są ostateczne.