Program "Sportowe Wakacje+" Ministerstwa Sportu

Minister Sportu ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku.
W ustawie budżetowej na rok 2020, na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych w ramach ww. programu zaplanowano kwotę w łącznej wysokości: 10 000 000 zł. Wysokość dostępnych środków może ulec zmianie w przypadku dokonania zmian w ustawie budżetowej lub w planie rzeczowo-finansowym Ministerstwa Sportu na rok 2020 w części 25-kultura fizyczna.
1. Zadania realizowane w ramach konkursu.
- Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych.
- Wspieranie organizacji turniejów sportowych.
- Wspieranie organizacji eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych.
- Wspieranie organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych
-- na poziomie ogólnopolskim;
-- na poziomie lokalnym.
2. Zasady przyznawania dotacji:
2.1. O przyznanie dofinansowania na realizowane w ramach programu zadania, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje. Zadania będą realizować podmioty wyłonione w otwartym konkursie.
[--]
4.5. Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie i w formie papierowej w terminie do 5 lipca 2020 roku.

Waldek Kobus
Biuro Zarządu PZSq