Szanowni Państwo,

działając w trybie określonym w Statucie Polskiego Związku Squasha, w załączeniu przesyłamy:

 

Projekt porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków PZSQ Godzina rozpoczęcia - pierwszy termin 9:00.

W przypadku braku wymaganej liczby członków PZSq - drugi termin godzina 10:00

PORZĄDEK OBRAD Walnego Zebrania Członków Polskiego Związku Squasha 29.09.2019 r.

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Polskiego Związku Squasha. Sprawdzenie obecności i kworum.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, Sekretarza oraz członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków PZSQ.
 4. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Związku Squasha.
 5. Przedstawienie przez Zarząd Tymczasowy sprawozdania z działalności w okresie od czerwcowego Walnego tym sprawozdania finansowego oraz merytorycznego.
 6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności Komisji w okresie od czerwcowego Walnego.
 7. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
 8. Głosowania nad przyjęciem sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
 9. Dyskusja i przyjęcie dokumentu „Kierunki i priorytety rozwoju polskiego squasha” wypracowanego na spotkaniu roboczym w dniu 28.09.2019 jako wytyczne dla pracy Zarządu.
 10. Przyjęcie zmian w statucie Polskiego Związku Squasha, związane z ułatwieniem udziału przedstawicieli Członków w kolejnych Walnych Zebraniach:
 11. Wniosek o zmianę treści § 20 ust. 4 Statutu PZSQ na proponowaną: „4. Zmiana przedstawiciela członka zwyczajnego jest możliwa, jednakże musi zostać zgłoszona do Zarządu Związku najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem Walnego Zebrania Członków.
 12. Wybór Prezesa i Członków Zarządu PZSQ
 13. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej PZSQ
 14. Wolne wnioski
 15. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków Polskiego Związku Squasha

 

W imieniu Zarządu

Konrad Tyma

Członek Zarządu Polskiego Związku Squasha