Przedstawiamy tekst odpowiedzi Pana Pawła Witkowskiego - Wicedyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu na petycję Zarządu PZSq.

MINISTERSTWO SPORTU
Departament Sportu Wyczynowego
DSW-WSM.4012.16.2020
Warszawa, dnia 11 maja 2020 r.

Szanowny Panie Prezesie,
w odpowiedzi na petycję Zarządu Polskiego Związku Squasha z dnia 22 kwietnia 2020 r. skierowaną do Minister Sportu pani Danuty Dmowskiej-Andrzejuk dotyczącą zniesienia ograniczeń uprawiania squasha, przede wszystkim bardzo dziękuję za zaufanie okazane Ministrowi Sportu (dalej jako: Minister).
Mogę Pana zapewnić, że Minister pozostaje w stałym kontakcie z panem profesorem Łukaszem Szumowskim Ministrem Zdrowia oraz Centralnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej, by jak najszybciej umożliwić zawodnikom uprawiającym różne sporty rozpoczęcie szkolenia. Jednocześnie, uprzejmie dziękuję za przedstawienie niezbędnych procedur oraz zasad, umożliwiających uprawianie squasha, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa, które, w przypadku takiej potrzeby, zostaną wykorzystane podczas ww. prac.
Ponadto informuję, że do sytuacji podmiotów prowadzących działalność lub świadczących usługi w obszarze sportu znajdą zastosowanie wybrane przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568), a także ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARSCoV-2 (DZ. U. poz. 695), co umożliwić może uzyskanie wsparcia, w zależności od konkretnego przypadku. Wszystkie powyższe działania mają na celu m.in. wsparcie przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych, również tych działających w obszarze sportu.
Należy również podkreślić, że z uwagi na sytuację epidemiologiczną i związane z tym problemy w funkcjonowaniu organizacji sportowych, decyzją Ministra został zwiększony do poziomu 55,5 mln zł (z planowanych 40 mln zł) budżet Rządowego Programu „KLUB”, którego celem jest wsparcie podstawowej działalności statutowej lokalnych klubów sportowych funkcjonujących na terenu całego kraju. Zasady Programu zostaną zmodyfikowane w sposób umożliwiający przeznaczenie pełnej kwoty dofinansowania na wynagrodzenia dla blisko 12 tys. szkoleniowców pracujących z dziećmi i młodzieżą w 5 tys. klubów sportowych. Łączna kwota środków wydatkowanych w latach 2016-2019 na realizację Programu wyniosła ponad 144 milionów złotych.
Pragnę także zapewnić, że w tych niezwykłych okolicznościach Minister będzie szukać różnych możliwości wsparcia szeroko pojętego środowiska sportowego, a o efektach swoich starań będzie informować opinię publiczną.

Z poważaniem
Paweł Witkowski
Zastępca Dyrektora
/ – podpisany cyfrowo/

Za Biuro Zarządu PZSq
Waldek Kobus