Wyniki ankiety ewaluacyjnej dotyczącej organizacji IMPJ 2020 w Poznaniu