Sportowe Wakacje + 2021

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosiło konkurs na dofinansowanie w 2021 roku
zadań z zakresu Programu „Sportowe Wakacje +” realizowanych w ramach:
- zadania „Sport dla wszystkich”, - podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, - działania „Upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”.

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku

1. Zadania realizowane w ramach konkursu
- Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych.
- Wspieranie organizacji turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych.
- Wspieranie organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim – wyłonienie operatora krajowego.
2. Zasady przyznawania dotacji:
2.1. O przyznanie dofinansowania na realizowane w ramach programu zadania, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. w szczególności związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje. Zadania będą realizować podmioty wyłonione w otwartym konkursie.
2.2. Oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie projektów zadań publicznych w ramach obszarów wymienionych w pkt. 1. 2.3. Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 5% całości kosztów zadań.
[...]
2.5. Zadania zlecone realizowane w ramach Programu muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu.
[...]
4.4. Oferty należy przesyłać elektronicznie w terminie do 9 maja 2021 roku.

Zapraszamy wszystkie stowarzyszenia spełniające warunki uczestnictwa do udziału w konkursie.

Szczegółowe warunki udziału można znaleźć w załącznikach poniżej...

Biuro PZSq