IMP/IMPJ/DMP wytyczne nt. ubezpieczeń i badań lekarskich

POLSKI ZWIĄZEK SQUASHA
Warszawa 21.05.2021

W związku z szeregiem pytań zadawanych mailowo i telefonicznie Biuro PZSq przedstawia:

WYTYCZNE DOTYCZĄCE BADAŃ LEKARSKICH DLA IMP/IMPJ/DMP

1. Każdy zawodnik obowiązany jest przedstawić ważne/aktualne oświadczenie lekarza dopuszczające do startu w zawodach sportowych. Przesyłając zaświadczenie (skan) można zasłonić dane wrażliwe czyli PESEL i adres zawodnika.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA DLA IMP/IMPJ/DMP

1. Każdy zawodnik, który osiągnie ranking umożliwiający mu START w IMP, IMPJ i DMP zobligowany jest do posiadania Ubezpieczenia NNW- z wyczynowym uprawianiem sportu.
2. Sposób przekazania informacji nt. ubezpieczenia do organizatora zawodów:
- skan polisy (z ewentualnym wymazaniem danych wrażliwych) lub
- oświadczenie o posiadaniu polisy (oświadczenie musi zawierać następujące informacje: imię nazwisko zawodnika, nr licencji zawodnika, nr polisy i nazwa TU
3. Wskazanie fałszywej informacji w oświadczeniu skutkować będzie wzięciem pełnej odpowiedzialności przez zawodnika w przypadku wystąpienia szkody lub możliwością dyskwalifikacji zawodnika przez organizatora zawodów.
4. W przypadku IMP jak i DMP - istnieje możliwość utworzenia jednej polisy dla drużyny albo klubu. W takim przypadku należy przesłać polisę (jak w punkcie 2) do organizatora wraz z wykazem osób ubezpieczonych.

Jednocześnie Biuro PZSq informuje, że wszyscy zawodnicy z miejsc 1/4 IMPJ 2020 zostali grupowo ubezpieczeni przez Związek w w/w zakresie i nie potrzebują dodatkowych polis ubezpieczeniowych, co nie wyklucza możliwości ich posiadania; ponieważ warto pamiętać, że wartość posiadanych polis się sumuje - co oznacza, że w razie nieszczęśliwego wypadku można liczyć na odpowiednio wyższą pomoc od ubezpieczycieli.

/-/ Waldek Kobus
Biuro PZSq