Rządowy Program "KLUB" 2019

Rusza kolejna edycja rządowego programu.

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków na realizację w 2019 r., Programu „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

 • Kwota do rozdysponowania w 2019 roku wynosi 40 mln złotych.
 • Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 15 marca 2019 roku.
 • Rozpatrzenie wniosków nastąpi najpóźniej do dnia 15 maja 2019 roku
 • Program może być realizowany wyłącznie w okresie od 2 stycznia do 15 listopada 2019 roku

Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

Kwoty dofinansowań:

 • 10 000 zł w przypadku klubu wnioskującego o wsparcie jednej sekcji („klub jednosekcyjny”)
 • 15 000 zł w przypadku klubu wnioskującego o wsparcie więcej niż jednej sekcji („klub wielosekcyjny”).

W ramach wnioskowanego dofinansowania, uczestnikami zajęć oraz obozów sportowych mogą być wyłącznie dzieci lub młodzież do 18. roku życia.
Dofinansowanie może być przeznaczone na:

 • wynagrodzenie szkoleniowca lub szkoleniowców prowadzących zajęcia w klubie (komponent obowiązkowy)
 • dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego (komponent fakultatywny)
 • organizację obozu sportowego (komponent fakultatywny), dofinansowanie można przeznaczyć na organizację tylko 1 obozu sportowego.

Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT MSiT link do systemu

Wniosek należy przesłać zarówno w systemie AMODIT, jak i w wersji papierowej (po wydrukowaniu i podpisaniu) na adres Ministerstwa Sportu i Turystyki lub też złożyć osobiście w kancelarii głównej MSiT.

Wymagane dokumenty do złożenia wniosku w Programie „Klub”:

 1. Wniosek.
 2. Sprawozdanie finansowe.
 3. Aktualny odpis lub wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, umożliwiające weryfikację daty wpisu do KRS lub ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy.
 4. Statut wnioskodawcy potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione/upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy.

Jakiekolwiek problemy techniczne wynikające z obsługi elektronicznego generatora wniosków AMODIT, należy zgłaszać pod adresem pomoc.wnioski@msit.gov.pl

Informacje na temat realizacji programu Klub w 2019 r. można uzyskać pod nr telefonów: (22) 24 43 188, (22) 24 47 348, (22) 24 43 289, (22) 24 47 350, (22) 24 43 214, (22) 24 47 319, (22) 24 47 358, (22) 24 43 165.

Polski Związek Squasha zwraca się z prośbą o przesłanie do biura PZSQ (biuro@polskisquash.pl) informacji o złożonych do MSiT wnioskach.