Komunikat Zarządu - werdykt Zespołu Orzekającego w sprawie Domagoja Spoljara.

Zarząd Polskiego Związku Squasha przekazuje do wiadomości publicznej informację o werdykcie Zespołu Orzekającego.

Na prośbę Zarządu PZSq, Zespół Orzekający w składzie: Wojciech Nowisz, Jacek Hibner, Andrzej Gołębiowski, Łukasz Piasecki i Tomasz Bolechała zapoznała się ze skargą sędziego Marcina Ciszewskiego odnośnie zachowania zawodnika Domagoja Spojlara w trakcie turnieju kategorii A w Malta Squash oraz gróźb skierowanych przez zawodnika w stronę sędziego.  

Zespół orzekający ocenił skargę Marcina Ciszewskiego. Po szczegółowej analizie zebranych materiałów sporządził następujące rekomendacje/wnioski (zatwierdzone jednogłośnie do realizacji przez Zarząd PZSq):

Rekomendacja 1
Zespół rekomenduje a Zarząd podtrzymuje werdykt ZO o zawieszeniu zawodnika Domagoja Spojlara na okres 2 miesięcy licząc od 5.10.2020 (czyli tymczasowego zawieszenia na czas rozpatrzenia skargi).
Uzasadnienie:
Grupa uznała że niesportowe zachowanie Domagoja Spojlara podczas meczów zostało już usankcjonowane decyzjami Sędziego Głównego Turnieju dlatego nie zaistniała konieczność dodatkowego karania zawodnika. Grupa uznała za naganne kierowanie gróźb w stronę sędziego wykonującego swoje obowiązki. Zawodnik ma obowiązek trzymania swoich emocji na wodzy i akceptowanie wytycznych ze strony sędziego prowadzącego mecz. Wyrażamy brak jakiejkolwiek akceptacji dla agresji względem sędziów. Zawodnicy przystępując do zmagań pod patronatem PZSq powinni mieć świadomość, że stają się również ambasadorami tej dyscypliny sportowej która jest postrzegana i oceniana na zewnątrz także przez pryzmat ich zachowania.

Rekomendacja 2
Zespół Orzekający rekomenduje analizę decyzji i sposobu sędziowania sędziego Marcina Ciszewskiego podczas turnieju w Poznaniu przez Kolegium Sędziowskie i powzięcie odpowiednich decyzji przeciwdziałających jeżeli (Kolegium) uzna, że stosowane środki (podczas turnieju/sędziowanych meczów) były nadmiernie stosowane.
Uzasadnienie:
Rolą sędziego jest właściwa oceny gry zawodników, prowadzenie meczu przy zachowaniu takich samych warunków dla obu graczy oraz blokowaniu wszelkich sytuacji które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo zawodników na korcie. Sędzia prowadzący mecz powinien dążyć do w miarę koncyliacyjnego prowadzenia zawodów. Słuchanie uwag i zastrzeżeń zawodników a następnie podejmowanie sprawiedliwych decyzji w oparciu o zasady gry w Squasha jest obowiązkiem sędziów (często niedoceniane przez osoby obserwujące zawody jak i samych graczy). Rolą sędziego nie jest nadmierne ingerowanie w mecz rozgrywany przez zawodników i eksponowanie swojej osoby.

Rekomendacja 3
Zespół Orzekający postuluje o wprowadzenie narzędzi umożliwiających ocenianie poziomu sędziowania meczy podczas turniejów rangi A lub IMP DMP przez zawodników. Analizę powinien prowadzić właściwy organ/zespół powołany przez Związek. Należy też wdrożyć odpowiednie działania mające na celu podnoszenie poziomu sędziowskiego i umożliwiające indywidualny rozwój sędziów lub reorganizację systemu sędziowskiego w tym zakresie.

Waldek Kobus
Za Zarząd PZSq